Pokynem ředitele NBÚ č. 14 ze dne 16. 10. 2012 byl vydán Etický kodex zaměstnance Národního bezpečnostního úřadu v souladu s usnesením vlády ČR č. 331 ze dne 9. května 2012.

Etický kodex zaměstnance
Národního bezpečnostního úřadu

Preambule

Účelem Etického kodexu zaměstnance Národního bezpečnostního úřadu (dále jen „Kodex“) je vymezit a podporovat žádoucí standardy chování zaměstnanců Národního bezpečnostního úřadu (dále jen „Úřad“) ve vztahu k veřejnosti a spolupracovníkům.

Zaměstnanec Úřadu zachovává věrnost zásadám práva a spravedlnosti vyplývajícím z evropského kulturního a historického dědictví, jedná v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody, zachovává úctu a loajalitu k České republice, jakož i k Úřadu a ostatním úředníkům a zaměstnancům veřejné správy.

Každý zaměstnanec je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým i právnickým osobám.

Článek 1

Zákonnost

Zaměstnanec Úřadu plní pracovní úkoly v souladu s ústavním pořádkem, se zákony a ostatními právními předpisy, s právem Evropské unie, jakož i s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

Článek 2

Rozhodování

(1) V mezích zákona zaměstnanec Úřadu vždy volí nejvhodnější řešení s ohledem na veřejný zájem a na rozhodné okolnosti konkrétního případu. Dbá na to, aby rozhodnutí nemohlo být z objektivního hlediska vnímáno jako nespravedlivé. Do práv osob zasahuje jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu, nutném k dosažení účelu sledovaného veřejným zájmem, k jehož ochraně mu byla pravomoc svěřena.

(2) Při volbě nejvhodnějšího postupu zaměstnanec Úřadu respektuje v mezích právních předpisů též koncepce, priority a cíle Úřadu, jeho vnitřní předpisy a pokyny nadřízených.

Článek 3

Profesionalita

(1) Výkon veřejné správy je službou veřejnosti. Zaměstnanec Úřadu vykonává veřejnou správu na vysoké odborné úrovni, s nejvyšší mírou slušnosti, porozumění a ochoty a bez jakýchkoli předsudků.

(2) Za kvalitu své práce a za rozvíjení svých odborných znalostí je osobně odpovědný a své vzdělání si studiem průběžně prohlubuje.

(3) Ve vztahu k veřejnosti jedná zaměstnanec Úřadu s nejvyšší mírou zdvořilosti, vstřícnosti a ochoty a bez jakýchkoli předsudků.

Článek 4

Nestrannost

Zaměstnanec Úřadu dbá na to, aby jeho rozhodování bylo objektivní, nestranné a přijaté řešení bylo vždy v souladu s veřejným zájmem. Při rozhodování nesmí preferovat osobní či skupinové zájmy ani se nechat ovlivnit pozitivními či negativními vztahy ke konkrétním osobám; zdrží se také všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost jeho rozhodování.

Článek 5

Rychlost a efektivita

(1) Zaměstnanec Úřadu vyřizuje pracovní záležitosti bez zbytečných průtahů a v zákonem stanovených lhůtách.

(2) Při plnění jemu svěřených úkolů postupuje zaměstnanec Úřadu tak, aby stranám ani Úřadu nevznikaly zbytečné náklady.

Článek 6

Střet zájmů

(1) Zaměstnanec Úřadu svým jednáním předchází situacím, ve kterých by byl vystaven možnému střetu svého soukromého zájmu a zastávaného pracovního zařazení, a získal tak jakoukoliv výhodu pro něj nebo někoho jiného.

(2) Zaměstnanec Úřadu nesmí ohrozit veřejný zájem tím, že se bude odvolávat na svou pozici nebo funkci ve věcech, které nesouvisejí s plněním jemu svěřených úkolů při výkonu veřejné správy.

Článek 7

Korupce

(1) Zaměstnanec Úřadu nesmí při plnění svých pracovních povinností a v souvislosti s nimi přijímat ani vyžadovat dary či jiná zvýhodnění pro sebe nebo někoho jiného, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem připustit ovlivnění plnění jemu svěřených úkolů v oblasti veřejné správy, objektivního hodnocení věci a nestranného rozhodování.1) Dary nebo výhody poskytované mu zaměstnavatelem tím nejsou dotčeny.

(2) Zaměstnanec Úřadu jedná tak, aby se při plnění jemu svěřených pracovních úkolů nedostal do postavení, ve kterém by byl zavázán nebo se cítil být zavázán oplatit službu či laskavost, která mu byla prokázána.

(3) Zaměstnanec Úřadu se vyvaruje vztahů vzájemné závislosti a nepatřičného vlivu jiných osob (klientelismus, nepotismus), jež by mohly ohrozit jeho nestrannost.

(4) Jakékoli korupční jednání nebo podezření na takové jednání, o kterém se zaměstnanec Úřadu dozvěděl hodnověrným způsobem, je povinen oznámit svému nadřízenému nebo orgánu činnému v trestním řízení. Dále je povinen bezodkladně oznámit nabídnutí či získání neoprávněné výhody.

(5) Ve všech případech, kdy by mohla vzniknout pochybnost, zda zaměstnanec Úřadu postupuje v souladu s tímto článkem, informuje svého nadřízeného a postupuje dle jeho pokynů.

Článek 8

Nakládání se svěřenými prostředky

Zaměstnanec Úřadu vynakládá v souladu s právními předpisy veškeré úsilí, aby zajistil maximálně efektivní a ekonomické spravování a využívání finančních zdrojů a zařízení, které mu byly svěřeny, jakož i služeb, které mu byly poskytnuty.

Článek 9

Mlčenlivost

(1) Zaměstnanec Úřadu zachovává mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s plněním pracovních úkolů, jež by mohly poškodit nebo ohrozit činnost zaměstnavatele. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na skutečnosti, které zakládají podezření na korupční jednání.

(2) Zaměstnanec Úřadu je také povinen zachovat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu úřední činnosti, zejména o osobních údajích nebo utajovaných informacích v rozsahu stanoveném právními předpisy, pokud není této povinnosti v souladu s právními předpisy zproštěn.

Článek 10

Informování veřejnosti

Každý zaměstnanec Úřadu poskytuje při plnění svých úkolů pravdivé a úplné informace v souladu s právními předpisy. Informace o činnosti zaměstnavatele, plnění jeho funkcí, jakož i další informace určené veřejnosti, sděluje za zaměstnavatele pověřený zaměstnanec.

Článek 11

Veřejná činnost

(1) Zaměstnanec Úřadu jedná při výkonu veřejné správy politicky nestranným způsobem, nevykonává veřejnou činnost, která by mohla narušit důvěru veřejnosti v jeho schopnost nestranně plnit úkoly veřejné správy.

(2) Zaměstnanec Úřadu se vyhýbá chování a jednání, které by mohlo snížit důvěryhodnost veřejné správy nebo zavdat příčinu k ovlivňování zaměstnance Úřadu v důsledku tohoto chování a jednání.

Článek 12

Reprezentace

(1) Zaměstnanec Úřadu dbá na to, aby byl upraven a oblečen způsobem, který je adekvátní jeho práci a odpovídající vážnosti orgánu veřejné správy.

(2) Zaměstnanec Úřadu jedná s každým ohleduplně, způsobem přiměřeným jeho sociálním schopnostem a komunikačním potřebám, a respektuje jeho individualitu. Veškerá jednání s dotčenými osobami vede taktně a způsobem, který respektuje důstojnost těchto osob.

Článek 13

Uplatnitelnost a vymahatelnost

Kodex navazuje na základní práva a povinnosti zaměstnanců uvedené v zákoníku práce, rozvedené a specifikované v pracovním řádu. Jeho nerespektování bude v určitých případech možné kvalifikovat jako porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci se všemi právními důsledky s tím spojenými.

1) Pokyn ředitele Národního bezpečnostního úřadu č. 10/2009, kterým se vydává Interní protikorupční program Národního bezpečnostního úřadu.