Úřad má jako ústřední správní úřad v oblasti ochrany utajovaných informací ve své kompetenci přípravu návrhů na sjednávání smluv o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací.

Při stanovování priorit v této oblasti Úřad vychází z praktické potřeby výměny utajovaných informací s konkrétními státy a z potřeby zajistit těmto informacím odpovídající ochranu. Sjednávání smluv o ochraně utajovaných informací je zcela v souladu se zahraničně politickými zájmy ČR stejně jako se závazky, které pro Českou republiku vyplývají z členství v EU a NATO.

Smlouvy o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací upravují režim poskytování utajovaných informací mezi Českou republikou a druhou smluvní stranou, ochranu předaných utajovaných informací a spolupráci správních orgánů odpovědných za jejich ochranu. Vzhledem k tomu, že tyto smlouvy upravují věci, jejichž úprava je vyhrazena zákonu, a dále práva a povinnosti osob, jedná se o smlouvy, k jejichž ratifikaci je v souladu s článkem 49 Ústavy potřebný souhlas obou komor Parlamentu. Ve smyslu Směrnice vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování platnosti mezinárodních smluv schválené usnesením vlády č. 131 ze dne 11. února 2004 se jedná o mezinárodní smlouvy prezidentské kategorie.

Dohoda mezi Českou republikou a
Organizací pro spolupráci v oblasti zbrojení o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací (29/2023 Sb.m.s.), platnost 1.1.2024
čeština angličtina
Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie (9/2020 Sb.m.s.), platnost 1.12.2015 čeština
Smlouva mezi Českou republikou a
Srbskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací (40/2015 Sb.m.s.), platnost 1.6.2015
čeština angličtina
Smlouva mezi Českou republikou a
Maďarskem o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací (62/2013 Sb.m.s.), platnost 1.9.2013
čeština maďarština angličtina
Smlouva mezi Českou republikou a
Kyperskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací (76/2012 Sb.m.s.), platnost 1.9.2012
čeština řečtina angličtina
Bezpečnostní smlouva mezi vládou České republiky a vládou
Lucemburského velkovévodství o vzájemné výměně a ochraně utajovaných informací (55/2013 Sb.m.s.), platnost1.8.2013
čeština angličtina
Smlouva mezi vládou České republiky a
Radou ministrů Albánie o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací (77/2012 Sb.m.s.), platnost 1.8.2012
čeština albánština angličtina
Smlouva mezi Českou republikou a
Estonskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací (73/2012 Sb.m.s.), platnost 1.8.2012
čeština estonština angličtina
Smlouva mezi vládou České republiky a
vládou Ázerbájdžánské republiky o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací (40/2012 Sb.m.s.), platnost 1.4.2012
čeština / angličtina
Bezpečnostní smlouva mezi vládou České republiky a 
vládou Řecké republiky o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací (72/2012 Sb.m.s.), platnost 1.7.2011
čeština / angličtina
Smlouva mezi vládou České republiky a
Švýcarskou spolkovou radou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací (86/2011 Sb.m.s.), platnost 1.9.2011
čeština angličtina
Smlouva mezi Českou republikou a
Bosnou a Hercegovinou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací (64/2011 Sb.m.s.), platnost 1.7.2011
čeština bosenština/
chorvatština/
srbština
angličtina
Smlouva mezi Českou republikou a
Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací (57/2011 Sb.m.s.), platnost 1.7.2011
čeština španělština angličtina
Smlouva mezi vládou České republiky a
vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací (56/2011 Sb.m.s.), platnost 1.7.2011
čeština chorvatština angličtina
Smlouva mezi vládou České republiky a
vládou Rumunska o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací (43/2011 Sb.m.s.), platnost 1.7.2011
čeština rumunština angličtina
Smlouva mezi vládou České republiky a
vládou Černé Hory o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací (53/2011 Sb.m.s.), platnost 1.6.2011
čeština angličtina
Smlouva mezi Českou republikou a
Gruzií o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací (112/2009 Sb.m.s.), platnost 16.10.2009
čeština gruzínština angličtina
Smlouva mezi Českou republikou a
Republikou Slovinsko o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací (110/2009 Sb.m.s.), platnost 1.11.2009
čeština slovinština angličtina
Smlouva mezi vládou České republiky a
vládou Norského království o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací 72/2009 Sb.m.s.), platnost 1.10.2009
čeština norština angličtina
Smlouva mezi Českou republikou a
Republikou Makedonie o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací (71/2009 Sb.m.s.), platnost 1.10.2009
čeština makedonština angličtina
Dohoda mezi vládou České republiky a
vládou Slovenské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností (70/2009 Sb.m.s.), platnost 1.10.2009
čeština slovenština
Smlouva mezi vládou České republiky a
Rakouskou spolkovou vládou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací (69/2009 Sb.m.s.), platnost 1.10.2009
čeština němčina angličtina
Smlouva mezi Českou republikou a
Finskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací (67/2009 Sb.m.s.), platnost 1.10.2009
čeština finština angličtina
Bezpečnostní smlouva mezi Českou republikou a
Švédským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací (68/2009 Sb.m.s.), platnost 11.8.2009
čeština angličtina Doplňující informace
Smlouva mezi Českou republikou a
Portugalskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací (12/2009 Sb.m.s.), platnost 15.11.2008
čeština portugalština angličtina
Smlouva mezi Českou republikou a
Bulharskou republikou o vzájemné ochraně a výměně utajovaných informací (34/2008 Sb.m.s.), platnost 9.4.2008
čeština bulharština angličtina
Dohoda mezi vládou České republiky a
vládou Spojených států amerických o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací (13/2008 Sb.m.s.), platnost 31.8.2007
čeština angličtina
Dohoda mezi vládou České republiky a
vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností (127/2005 Sb.m.s), platnost 3.12.2005
čeština slovenština
Dohoda mezi vládou České republiky a
vládou Polské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností (98/2005 Sb.m.s.), platnost 5.10.2005
čeština polština
Dohoda mezi vládou České republiky a
vládou Francouzské republiky o vzájemném předávání a ochraně utajovaných skutečností (43/2005 Sb.m.s.), platnost 16.4.2005
čeština francouzština Doplňující informace česky/francouzsky
Bezpečnostní dohoda mezi vládou České republiky a
vládou Italské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností (6/2005 Sb.m.s.), platnost 1.12.2004
čeština italština
Dohoda mezi vládou České republiky a kabinetem Ukrajinské republiky o ochraně utajovaných skutečností (137/2004 Sb.m.s.), platnost 1.12.2004 čeština ukrajinština angličtina
Bezpečnostní dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ochraně utajovaných skutečností z oblasti obrany předávaných mezi oběma státy (18/2004 Sb.m.s), platnost 1.2.2004 čeština angličtina Doplňující informace
Dohoda mezi vládou České republiky a
vládou Ruské federace o vzájemné ochraně utajovaných skutečností (118/2003 Sb.m.s), platnost 25.9.2009
čeština ruština
Dohoda mezi vládou České republiky a
vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné ochraně utajovaných skutečností (95/2001 Sb.m.s.), platnost 1.10.2001
čeština němčina
Dohoda mezi vládou České republiky a
vládou Litevské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností (69/2001 Sb.m.s.), platnost 1.6.2001
čeština litevština angličtina
Bezpečnostní dohoda mezi Ministerstvem obrany a Národním bezpečnostním úřadem České republiky a
Ministerstvem obrany Státu Izrael, platnost 8.3.2001
Smlouva je uložena k nahlédnutí v archivu NBÚ
Dohoda mezi vládou České republiky a
vládou Lotyšské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností (1/2001 Sb.m.s.), platnost 1.1.2001
čeština lotyština angličtina
Dohoda mezi smluvními stranami Severotlantické smlouvy o bezpečnosti informací (75/2001 Sb.m.s.), platnost 5.12.1999 čeština
Dohoda mezi vládou České republiky a
vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací (12/2008 Sb.m.s.), platnost 19.9.1995
čeština angličtina

V působnosti Ministerstva obrany byly sjednány smlouvy s Jihoafrickou republikou, Spolkovou republikou Německo a Spojenými státy americkými o vzájemné ochraně vojenských utajovaných skutečností.