Podle zákona č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je za podání žádosti o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti (dále jen „žádost“) odpovědný žadatel jakožto účastník řízení.

V případě předložení písemností v cizím jazyce musí být tyto předloženy v originále a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. Pokud je předložena písemnost v cizím jazyce na tzv. přenositelném dokumentu (např. A1,S1,S2,S3,DA1,P1,U1,U2,U3...), je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009 akceptována bez úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud je předložena v úředním jazyce členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska.

Podkladové materiály, které je fyzická osoba povinna předložit při podání první žádosti podle zákona č. 412/2005 Sb.:

1. žádost o vydání dokladu obsahující uvedení citlivé činnosti, kterou má fyzická osoba na základě vydaného dokladu vykonávat, uvedení ustanovení právního předpisu, podle kterého bude citlivá činnost vykonávána a podpis fyzické osoby (žadatele); žádost musí být potvrzena odpovědnou osobou nebo jí pověřenou osobou. Toto potvrzení musí mimo jiné obsahovat popis konkrétního místa nebo funkce vztahující se k výkonu citlivé činnosti.

Vzor žádosti – zde,

2. prohlášení o svéprávnosti – vyplnit jej lze ve formuláři – zde nebo lze využít přílohu č. 1 vyhlášky č. 363/2011 Sb. – zde,

3. prohlášení k osobnostní způsobilosti – vyplnit jej lze ve formuláři – zde nebo lze využít přílohu č. 2 vyhlášky č. 363/2011 Sb. – zde,

4. prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti věcně a místně příslušného správce daně a jiné osoby zúčastněné na správě daní podle § 52 odst. 2 daňového řádu, a to v plném rozsahu údajů za účelem provedení bezpečnostního řízení – zde,

5. je-li žadatel cizincem, doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, jehož je státním příslušníkem, jakož i státu, v němž pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (za 10 let zpětně), ne starší než 3 měsíce,

6. aktuální fotografie 35 x 45 mm,

7. vyplněný dotazník v listinné i elektronické podobě (soubor výhradně ve formátu .xml) – zde, součástí dotazníku je i nápověda, jak dotazník správně vyplnit, nevyplňuje se bod 19 – Manžel/manželka nebo partner/partnerka a osoby starší 18 let žijící s fyzickou osobou v domácnosti)

8. k žádosti rovněž doloží následující písemnosti (§ 6 vyhlášky č. 363/2011 Sb.):

  • rodný nebo křestní list, popřípadě další obdobné doklady (např. výpis z knihy narození...) postačí v prosté kopii a
  • potvrzení zaměstnavatele o příjmech s uvedením jejich výše po odečtení povinných zákonných odvodů (čistý příjem), v případě jiného druhu příjmu daňové přiznání (je třeba, aby předložená kopie daňového přiznání byla opatřena podacím razítkem podatelny finančního úřadu, v případě podání poštou doložen např. podací lístek, při podání datovou schránkou potvrzení od finančního úřadu o podání, které je žadateli vždy finančním úřadem do datové schránky zasláno, nebo potvrzení o podání daňového přiznání zaslaného žadateli od finančního úřadu e-mailem) nebo jiný doklad potvrzující tento příjem, za posledních 5 let (např. výpis údajů daně z příjmů fyzických osob příslušného finančního úřadu, v případě podpory v nezaměstnanosti – potvrzení příslušného úřadu práce, dále potvrzení o rodičovském příspěvku, sociálním příspěvku, zaopatřovacím příspěvku, dávkách pěstounské péče, porodném, pohřebném, vdovském důchodu, příspěvku na bydlení, odchodném, příspěvku za službu, doklad o vyplacených dividendách, potvrzení o příjmech z brigád u jednotlivých zaměstnavatelů, potvrzení o vyplaceném stipendiu, potvrzení o pojistém plnění z úrazového pojištění, rozhodnutí o výši přídavku na dítě, pokud je již žadateli vyplácen, rozhodnutí o sociálních dávkách, které jsou přiznány v případě neposkytnutí podpory v nezaměstnanosti, rozsudek o schválení dohody rodičů o výši výživného na děti, v případě prodeje nemovitosti, automobilu smlouvu o prodeji, v případě příjmu z pronájmu daňové přiznání nebo nájemní smlouvu …) postačí v prosté kopii.

Způsob a forma podání žádosti o vydání dokladu

Žádost lze podat osobně po objednání na tel.č. 257283225 v podatelně sídla Národního bezpečnostní úřadu (dále jen „Úřad“) v úředních hodinách (objednání je možné maximálně 1 měsíc dopředu), zaslat poštou nebo držitelem zvláštní poštovní licence na jeho adresu. Osobní podání je pro žadatele výhodnější, protože pracovníci Úřadu mu mohou pomoci odstranit formální nedostatky v žádosti na místě. Žadateli je také vydáno potvrzení o převzetí žádosti. Podat žádost o vydání dokladu lze rovněž elektronicky a to dodáním do datové schránky Úřadu (ID Úřadu – h93aayw) nebo na elektronickou podatelnu.

V případě, že zasíláte žádost o vydání dokladu poštou nebo držitelem zvláštní poštovní licence doporučujeme dbát na dodržování poštovních podmínek konkrétního držitele poštovní licence. 

V případě elektronického podání:

  1. žádost o vydání dokladu musí být výstupem z autorizované konverze nebo musí být podepsaná fyzickou osobou a odpovědnou osobou, a to uznávaným elektronickým podpisem,
  2. prohlášení o zproštění povinnosti mlčenlivosti musí být výstupem z autorizované konverze nebo musí být podepsané fyzickou osobou, a to uznávaným elektronickým podpisem,
  3. je-li žadatel cizincem, doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, jehož je státním příslušníkem, jakož i státu, v němž pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců v posledních 10 letech, musí být výstupem autorizované konverze a jeho úředně ověřená kopie překladu do českého jazyka musí být také výstupem z autorizované konverze nebo musí být podepsaná osobou, která úřední ověření provedla, a to uznávaným elektronickým podpisem,
  4. prohlášení o svéprávnosti, prohlášení k osobnostní způsobilosti, rodný list, potvrzení zaměstnavatele o příjmech s uvedením jejich výše po odečtení povinných zákonných odvodů (čistý příjem), v případě jiného druhu příjmu daňové přiznání nebo jiný doklad potvrzující tento příjem, nemusí splňovat požadavky uvedené v předchozích bodech, u dodání na elektronickou podatelnu musí být podání podepsané fyzickou osobou a to uznávaným elektronickým podpisem,
  5. dotazník (výhradně ve formátu .xml nebo .zfo) nemusí splňovat požadavky uvedené v předchozích bodech, u dodání na elektronickou podatelnu musí být podání podepsané fyzickou osobou a to uznávaným elektronickým podpisem. Dotazník však musí být podán zároveň i v listinné podobě.